BG16RFOP001-2.001-0118-C01 - „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група”

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група”(СС "Розовия блок" - ул. "Изворите" 99, СС "Блок Александър Стамболийски" - ул. "Александър Стамболийски" 86, СС "Военния Блок" - ул. "Цар Иван Асен II бл. 2", СС "Мехомия" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 1", СС "Надежда блок 4" - ул. "Иконом Никола Ангелов бл. 4")”
Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0118-C01
Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГ
Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие – Оперативна програма „Региони в растеж”
Дата на сключване на договора: 21.10.2016г.
Дата на стартиране: 21.10.2016 г.
Дата на приключване: 21.04.2019 г.
Статус на изпълнение на договора за БФП: В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог

ОПИСАНИЕ

Настоящето проектно предложение включва интервенции за обновяване и енергийна ефективност на 5 броя многофамилни жилищни сгради в строителните граници на град Разлог. Сградите отговарят на критериите за допустимост на програмата и са одобрени за обновяване, въз основа на което Общината е сключила договори за финансиране с всяко едно сдружение на собствениците на отделните сгради.
Извършените енергийни и технически обследвания на обектите на интервенция показват, че при сегашното състояние на сградите и системите на топлоснабдяване, не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт и не се удовлетворяват изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за безопасна експлоатация; опазване здравето и живота на хората; икономия на енергия и топлосъхранение. Също така сградите не са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания.
Проектът включва всички необходими дейности съгласно изискванията на програмата за цялостна реализация на проекта.

ЦЕЛИ

Проектът цели да се повиши енергийната ефективност в 5 многофамилни жилищни сгради в град Разлог:
1. Многофамилна жилищна сграда с № 61813.761.22.1 по КК на гр. Разлог, с регистрирано СС „Розовият блок, блок на ул. "Изворите" 99, град Разлог, община Разлог”
2. Многофамилна жилищна сграда с № 61813.760.4.1 по КК на гр. Разлог, с регистрирано СС "Александър Стамболийски, блок на ул. "Александър Стамболийски" 86, вх. А и вх. Б, гр. Разлог, общ. Разлог”
3. Многофамилна жилищна сграда с № 61813.762.267.3 по КК на гр. Разлог, с регистрирано СС " Военния Блок” блок на ул. "Цар Иван Асен II” бл. 2, град Разлог, община Разлог”
4. Многофамилна жилищна сграда с № 61813.761.245.1 по КК на гр. Разлог, с регистрирано СС "Мехомия”, град Разлог, община Разлог, ул. "Иконом Никола Ангелов” блок 001, вход А и вход Б
5. Многофамилна жилищна сграда с № 61813.761.233.1 по КК на гр. Разлог, с регистрирано СС " Надежда”, гр. Разлог, общ. Разлог, ул. "Иконом Никола Ангелов" блок 4
Основната цел на настоящия проект е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми.
Целите на настоящия проект съответстват на целите заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разлог. Проектното предложение съответства на целите на Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г. и Тематична цел 4 "Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори" , съгласно Общия Регламент № 1303/2013г.

РЕЗУЛТАТИ

Изпълнението на проекта ще допринесе за:
- Достигане на по-висок клас на енергопотребление в многофамилни жилищни сгради.
- Намаляване на разходите в многофамилните жилищни сгради Разлог.
- По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог.
- Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на многофамилните жилищни сгради в град Разлог;
- Запазване на традиционните функции на град Разлог, като добро място за работа и живот.
- Повишаване комфорта на част от населението на Разлог, живеещи в многофамилни жилищни сгради.
Реализацията на настоящия проект ще подкрепи община Разлог в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на живот на местното население. След реализиране на всички предложени в проекта енергоспестяващи и задължителни мерки заложени в техническите обследвания, сградите ще бъдат приведени в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С” по Наредба № 7/2004 г., изменение в ДВ, бр. 27 от 2015 г. за енергийна ефективност на сгради и ще се удовлетворят изискванията по чл.169 от ЗУТ и изискванията за достъпна среда.

ИНДИКАТОРИ

• Индикатор 1:
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление
Целева стойност: 106 домакинства
• Индикатор 2:
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове
Целева стойност: 77,93 тонаве CO2 екв.
• Индикатор 3:
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради
Целева стойност: 5 броя

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Обща стойност на проекта: 1 266 942.49 BGN

НОВИНИ, ОБЯВИ, ПОКАНИ

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев подписа три договора за енергийна ефективност: http://razlog.bg/news/item/4571

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.