BG16RFOP001-2.001-0022-C01 - „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Наименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”
Номер от ИСУН:BG16RFOP001-2.001-0022-C01
Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГ
Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие – Оперативна програма „Региони в растеж”
Дата на сключване на договора: 01.09.2016
Дата на стартиране: 01.09.2016
Дата на приключване: 01.03.2019
Статус на изпълнение на договора за БФП: В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог

ОПИСАНИЕ

Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради” ще осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в сграда с адрес - град Разлог, ул. "Арх. Александър Баров" №2 чрез прилагане на пакет от мерки, който да доведе до енергийна ефективност - гарантирано намаляване на енергопотреблението, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, работната среда, в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес. Проектът ще подобри достъпа на хора с увреждания до сградата.

Реализацията на настоящия проект ще подкрепи община Разлог в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на живот на местното население. Целите на настоящия проект съответстват на целите заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разлог.
Проектът съответства на целите на Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г. и Тематична цел 4 "Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори" , съгласно Общия Регламент № 1303/2013г.

ЦЕЛИ

Основната цел на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради” е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. Специфична цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност в административна сграда с идентификатор 61813.759.312.1, адрес: град Разлог, ул. "Арх. Александър Баров" №2.

РЕЗУЛТАТ
Изпълнението на проекта ще допринесе за:
- Достигане на клас на енергопотребление „А“ в административната сградата.
- Намаляване на разходите за енергия в административната сграда.
- По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог.
- Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на административната сграда в град Разлог;
- Запазване на традиционните функции на град Разлог - свързани с предлагане на обществени услуги, високо ниво на административни услуги за местното население.
- Повишаване комфорта на работещите в сградата и на местната общност - получателите на административни услуги, както и повишаване на качеството на предлаганите административни услуги.

ИНДИКАТОРИ
• Индикатор 1:
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради
Целева стойност: 263 410.00 kWh/година
• Индикатор 2:
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове
Целева стойност: 51.00 тонове CO2 екв.
• Индикатор 3:
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради
Целева стойност: 1.00 брой

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Обща стойност на проекта: 322 375.30 BGN

НОВИНИ, ОБЯВИ, ПОКАНИ

Община Разлог подписа четири договора на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“: http://razlog.bg/news/item/4441

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.