BG16RFOP001-2.001-0023-C01 - „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Наименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”
Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0023-C01
Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГ
Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие – Оперативна програма „Региони в растеж”
Дата на сключване на договора: 01.09.2016
Дата на стартиране: 01.09.2016
Дата на приключване: 01.03.2019
Статус на изпълнение на договора за БФП: В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог

ОПИСАНИЕ

Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура” включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на сграда на културната инфраструктура на град Разлог - НЧ "15 септември 1903-1909г.", гр. Разлог, допринасяща за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществена сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката и.

Проектът ще осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна културна инфраструктура в Разлог чрез прилагане на цялостен пакет от мерки, който ще доведе до енергийна ефективност - гарантирано намаляване на енергопотреблението и до създаване на необходимите условия за използване на възобновяеми енергийни източници, като важен фактор на устойчивото развитие.
Реализирането на проекта ще подобри експлоатационните характеристики на сградата и работната среда, в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес, ще се подобри достъпа за хора с увреждания. Проектът ще допринесе да се подобри качеството на околната среда в Разлог, както и за полицентричното развитие на територията на страната, и за подобряване на качеството на живот, работа и достъпа до културни услуги.

ЦЕЛИ

Основната цел на настоящия проект е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. Проектът цели да се подобри жизненият стандарт и условията на живот на местното население. Специфична цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност в сграда на културната инфраструктура - НЧ "15 септември 1903 -1909 г." в град Разлог.

РЕЗУЛТАТИ
Изпълнението на проекта ще допринесе за:
- Достигане на клас на енергопотребление „А“ в НЧ "15 септември 1903 -1909 г." в град Разлог.
- Намаляване на разходите за енергия на НЧ "15 септември 1903 -1909 г." в град Разлог.
- По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог.
- Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие; - Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата на НЧ "15 септември 1903-1909г.";
- Запазване на традиционните функции на град Разлог - свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на целия регион.
Проектното предложение съответства на целите на Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г. и Тематична цел 4 "Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори", съгласно Общия Регламент №1303/2013

ИНДИКАТОРИ

• Индикатор 1:
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради
Целева стойност: 616 460.00 kWh/година
• Индикатор 2:
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове
Целева стойност: 171.20 тонове CO2 екв.
• Индикатор 3:
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради
Целева стойност: 1.00 брой

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Обща стойност на проекта: 1 025 480.61 BGN

НОВИНИ, ОБЯВИ, ПОКАНИ
Община Разлог подписа четири договора на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“: http://razlog.bg/news/item/4441

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.