BG16RFOP001-2.001-0024-C01 - „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Наименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”
Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0024-C01
Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГ
Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие – Оперативна програма „Региони в растеж”
Дата на сключване на договора: 01.09.2016
Дата на стартиране: 01.09.2016
Дата на приключване: 01.03.2019
Статус на изпълнение на договора за БФП: В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог

ОПИСАНИЕ

Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура” включва обществена сграда за административни и социални дейности с адрес: гр. Разлог, ул. „Богомил” №2.
В проекта са включени дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на социалната инфраструктура на град Разлог, допринасящи за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на сградата на социалната инфраструктура, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им.
Проектът ще осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна социална инфраструктура в Разлог чрез прилагане на цялостен пакет от мерки, който да доведе до енергийна ефективност и гарантирано намаляване на енергопотреблението, както и до създаване на необходимите условия за използване на възобновяеми енергийни източници, като важен фактор на устойчивото развитие.

ЦЕЛИ

Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура” цели да се постигне и гарантира устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми чрез повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда за административни и социални дейности с адрес: гр. Разлог, ул. „Богомил” №2.

РЕЗУЛТАТ

Изпълнението на проекта ще допринесе за:
- Достигане на клас на енергопотребление „В“ в сградата обект на интервенция по проекта.
- Намаляване на разходите за енергия в сградата.
- По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог.
- Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
- Запазване на традиционните функции на град Разлог - свързани с предлагане на обществени услуги, високо ниво на социалните услуги за местното население;
- Повишаване комфорта на работещите в сградата и на местната общност - получателите на социални услуги, както и повишаване на качеството на предлаганите социални услуги.
Реализацията на настоящия проект ще подкрепи община Разлог в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условия на живот на местното население. Целите на настоящия проект съответства на целите заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разлог и на Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г. и Тематична цел 4 "Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори", съгласно Общия Регламент № 1303/2013г.

ИНДИКАТОРИ
• Индикатор 1:
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради
Целева стойност: 441 250.00 kWh/година
• Индикатор 2:
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове
Целева стойност: 120.46 тонове CO2 екв.
• Индикатор 3:
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради
Целева стойност: 1.00 брой

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Обща стойност на проекта: 384 508.00 BGN

НОВИНИ, ОБЯВИ, ПОКАНИ
Община Разлог подписа четири договора на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“: http://razlog.bg/news/item/4441

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.