BG16RFOP001-3.002-0025-C01 - „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог”

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Наименование на проекта: „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог”
Номер от ИСУН: BG16RFOP001-3.002-0025-C01
Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГ
Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие – Оперативна програма „Региони в растеж”
Дата на сключване на договора: 09.12.2016
Дата на стартиране: 09.12.2016
Дата на приключване: 09.06.2019
Статус на изпълнение на договора за БФП: В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог

ОПИСАНИЕ

Проектът включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на основната сградата на и общежитието на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в град Разлог. Преките бенефициенти са 230 ученици и учители, които учат и работят в училището.
Предвидените мерки за енергийна ефективност ще допринесат за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове, както и до подобряване на материалната база в образователната институция, което ще я направи привлекателна и желана при избора на образователна институция за завършване на средно професионално училище. Предвидените мерки, включени в проектното предложение ще удължат своевременно и живота на сградата. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на сграда, което ще позволи устойчивост при управление, поддържане на образователната институция.
Инвестиционните дейности предвидени в проекта включват всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, включително и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване. Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат за осигуряването на съвременна модернизирана образователна инфраструктура.

ЦЕЛИ

Основната цел на настоящия проект е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. Проектът цели да се повиши енергийната ефективност в основната сграда и сградата на общежитието на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог.

РЕЗУЛТАТИ

Изпълнението на проекта ще допринесе за:
- Достигане на по-висок клас на енергопотребление в сгради на образователната инфраструктура.
- Намаляване на разходите за енергия на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог.
- По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Разлог.
- Създаване на условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура
- Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
- Подобряването на материалната база ще доведе до повишаване на привлекателността на професионалната гимназия сред учениците;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите, обект на интервенция;
- Запазване на традиционните функции на град Разлог - свързани с предлагане на обществени услуги, качествено образование не само за местното населени, но и за целия регион.
- Повишаване комфорта на ученици и учители, както и подобряване на образователния процес с възможност за осигуряване и въвеждане на целодневна форма на обучение.

Реализацията на настоящия проект ще подкрепи община Разлог в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на предоставяне на образователни услуги. Целите на настоящия проект съответстват на целите заложени в "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог" и Общинския план за развитие на Община Разлог за периода 2014-2020. Мерките и дейностите предвидени в проекта ще допринесат и за изпълнението на целите на ОПРР 2014-2020 за постигане на националната цел за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система до 2020 от Националната програма за реформи България 2020, както и целите заложени в секторните документи за образование, като Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната ситема 2013-2020, Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

ИНДИКАТОРИ
• Индикатор 1:
Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура
Целева стойност: 61 лица
• Индикатор 2:
Брой на модернизираните образователни институции
Целева стойност: 1 брой
• Индикатор 3:
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование
Целева стойност: 416 лица

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Обща стойност на проекта: 1 297 650.04 BGN

НОВИНИ, ОБЯВИ, ПОКАНИ

Община Разлог с проектно предложение за ремонт на ПГ по МСС: http://razlog.bg/news/item/4533

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.