BG16RFOP001-2.001-0027-C01 - „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Наименование на проекта: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”
Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0027-C01
Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГ
Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие – Оперативна програма „Региони в растеж”
Дата на сключване на договора: 01.09.2016
Дата на стартиране: 01.09.2016
Дата на приключване: 01.03.2019
Статус на изпълнение на договора за БФП: В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог

ОПИСАНИЕ

Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог - сгради на образователната инфраструктура” включва две общински училища - СОУ „Братя Каназиреви” – Разлог и ОУ „Никола Парапунов” – Разлог и цели да се повиши енергийната ефективност в двете сгради на образователната инфраструктура. Преки бенефициенти по проекта са 1040 ученици и учители, които учат и работят в двете училища.
В проекта са включени дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на образователната инфраструктура на град Разлог, допринасящи за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на сградите на образователната инфраструктура, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им.
Проектът ще осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна образователна инфраструктура в Разлог чрез прилагане на цялостен пакет от мерки, които да доведат до енергийна ефективност - гарантирано намаляване на енергопотреблението и да създадат необходимите условия за използване на възобновяеми енергийни източници, като важен фактор на устойчивото развитие.

ЦЕЛИ

Основната цел на настоящия проект е постигане и гарантиране на устойчив растеж на град Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. Проектът цели да се повиши енергийната ефективност в две сгради на образователната инфраструктура - СОУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в град Разлог и ОУ "Никола Парапунов" в град Разлог.

РЕЗУЛТАТИ

Изпълнението на проекта ще допринесе за:
- Достигане на по-висок клас на енергопотребление в СОУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в град Разлог и ОУ "Никола Парапунов" в град Разлог - сгради на образователната инфраструктура.
- Намаляване на разходите за енергия на СОУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в град Разлог и ОУ "Никола Парапунов" в град Разлог.
- По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог.
- Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите на СОУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в град Разлог и ОУ "Никола Парапунов" в град Разлог;
- Запазване на традиционните функции на град Разлог - свързани с предлагане на качествено образование за местното население.
- Повишаване комфорта на ученици и учители, както и подобряване на образователния процес.

Реализацията на настоящия проект ще подкрепи община Разлог в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на живот на местното население. Целите на настоящия проект съответстват на целите заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разлог. Проектното предложение съответства на целите на Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г. и Тематична цел 4 "Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори" , съгласно Общия Регламент № 1303/2013г.

ИНДИКАТОРИ

• Индикатор 1:
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради
Целева стойност: 909 592.00 kWh/година
• Индикатор 2:
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове
Целева стойност: 201.82тонове CO2 екв.
• Индикатор 3:
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради
Целева стойност: 6 броя

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Обща стойност на проекта: 1 830 015.25 BGN

НОВИНИ, ОБЯВИ, ПОКАНИ

Община Разлог подписа четири договора на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“: http://razlog.bg/news/item/4441

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.