AgroFood Innovation Clusters

AgroLabs1.jpg

Наименование на проекта: AgroFood Innovation Clusters
Акроним на проекта: AgroLabs
Договор за финансиране: BMP1/1.2/2158/2017
Източник на финансиране: Interreg V-B „Балкани – Средиземно море” 2014-2020
Приоритетна ос: Предприемачество и иновации
Водещ партньор:
Специална сметка за безвъзмездни средства за научни изследвания на Технологичния образователен институт, Атина, Гърция
Проектни партньори:
Регион Централна Македония, Гърция; Университет по технологии, Кипър; Агенция за развитие Lemesos, Кипър; Селскостопански университет, Тирана; Община Fier, Албания; Община Разлог, България; Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България;
Бенефициентите по проекта AgroLabs включва регионални и местни власти (Иматея, Региона Централна Македония, Гърция; Община Fier, Албания; Община Разлог, България), университети и изследователски институции ( Технически институт на Атина, Гърция; Софийски университет, България; Селскостопански университет, Тирана, Албания;), също така агенции за развитие (Агенция за развитие, Lemesos, Кипър) в четирите участващи държави.
Дата на стартиране: 01.08.2017
Дата на приключване: 01.08.2019
Общ бюджет на проекта: 956 303,00 евро
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
За региона на Балкани – Средиземно море агро - хранителният сектор има важна социално-икономическа роля - особено в селските общности, където е основен елемент за развитието на региона. Въпреки разнообразието на производствените системи и различните препятствия, териториите на Балкани – Средиземно море са изправени пред общи предизвикателства, които ограничават развитието на хранително-вкусовия сектор и отслабват особено малките производители. Повечето ограничения, които се срещат често в селските райони на Балканския регион, са липса на иновации и производителност, качество и безопасност на храните, трудности при популяризирането на продукти и достъп до финансиране. От друга страна, селскостопанските политики, прилагани от страните от Балканския полуостров през последните десетилетия, доведоха до нарастващата им зависимост от вноса. Проектът AgroLabs има за цел да подпомогне производството и разпространението на иновативни хранителни продукти от Балканския регион чрез подпомагане на производителите за развитие и създаване на нови пазари за техните продукти. За постигането на тези цели за устойчив растеж на сектора "Агропродукти" трябва да бъдат ангажирани всички заинтересовани страни. Насърчаването на устойчивото развитие на селското стопанство изисква да се насърчават и поддържат "благоприятни условия", по-специално тези, които имат за цел да осигурят иновации, продължаване на развитието на човешките ресурси и изграждане на капацитет. Това ще бъде постигнато чрез разработването на иновационни клъстери “AgroFood” - място, където научните среди, индустрията и властите могат да се срещнат, за да създадат промени в областта на иновациите в сектора на хранително-вкусовата промишленост.
Проектът AgroLabs ще се насочи към регионите от Централна Македония в Гърция (Иматея), Кипър (Lemesos), България (Благоевград-Разлог) и Албания (Fier), които са местонахожденията на партньорите, съставляващи AgroLabs консорциума. В тези региони хранително-вкусовата промишленост играе важна роля по отношение на социално-икономическото развитие и растеж. В това отношение хранително-вкусовата промишленост се нужда от подпомагане, за да може малкия и мреден бизнес да стане по-конкурентоспособен, чрез усвояването на нови технологии и нови продукти, развити по време на процеса на коопериране между заинтересованите страни. Визията на партньорството на AgroLabs е да бъде изпълнен проект, който ще бъде стълб за развитие на другите региони от Балканско-Средиземноморски регион.
Дългосрочните ефекти на проекта са насочени и пряко засягат целевите региони, от друга страна косвено се разпространяват по всички региони на Балкани-Средиземно море чрез процеса на капитализация.

ЦЕЛИ
Проектът AgroLabs има за цел да насърчи производството и разпространението на иновативни агро-хранителни продукти в Гърция, Кипър, България и Албания, като организира местни вериги, подпомага МСП и производителите в своите проекти за развитие, създавайки нови пазари за своите продукти. Основна цел на проекта е чрез създаването на иновационни центрове да се стимулират иновациите и да се развие капацитетът за устойчив растеж в трансграничните райони чрез транснационално сътрудничество. Проектът цели да създаде възможности за стимулиране на транснационалните малки и средни предприятия, изследователски институции и държавни администрации да работят заедно. Основен приоритет е укрепването на връзките между изследователските организации и промишлеността.
Ще бъде създадена група от иновационни центрове, за да се създадат трансгранични компетенции.
Проектът AgroLabs ще доведе до:
1) Диагностициране на хранително-вкусовия сектор в регионите на Lemesos, Fier и Благоевград. Получените резултати от диагностиката, ще бъдат синтезирани в доклада за транснационално сътрудничество.
2) Организиране на AgroLabs семинари – дава се възможност на заинтересованите страни да се включат и да се запознаят с концепцията и развитието на хранително-вкусов иновационен клъстер.
3) Провеждане на срещи на високо равнище за иновации на AgroLabs. Транснационална конференция, в която участват ключови заинтересовани страни от всички регион, за насърчаване на транснационалния обмен, обсъждане на предизвикателствата и разработване на общи решения и стратегии за растежа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в региона Балкани-Средиземно море. Ще бъде изготвен документ за политиката
4) Създаване на четири местни плана за действие, като резултат от проведените консултации на заинтересованите страни с цел изграждане на съвместна стратегия на регионално равнище.
5) Създаване на четири AgroLabs клъстера, които ще оперират не само като отделни единици, а и като транснационална мрежа. Горепосочените резултати ще допринесат за организацията на хранително-вкусовия сектор и за развитието на местния капацитет. Освен това ще насърчава предприемачеството и иновациите в сектора, ще увеличи видимостта и репутацията на типичните и новите селскостопански хранителни продукти и ще развие тяхното разпространение. Продуктите ще бъдат от полза за МСП в хранително-вкусовата промишленост и за участниците в местните / регионалните власти и участващите региони.
РЕЗУЛТАТИ
Проектът AgroLabs ще допринесе за повишаването на привлекателността, продуктивността и международното присъствие на хранително-вкусовия сектор на региона на Балкани-Средиземно море. Освен това, ще подкрепи трансграничното сътрудничество чрез насърчаване на иновационните технологии, стратегии и продукти, също така ще увеличи използването на ноу-хау технологиите в МСП. Това ще доведе до по-конкурентоспособен Балканско-Средиземноморски регион. Други очаквани резултати от AgroLabs са:
- Подобряване на иновационните постижения на хранителните предприятия, институциите и изследователските организации чрез определяне и прилагане на аналитични и интервенционни инструменти, ориентирани към управление на ноу-хау за постигане на ефективно и по-интензивно прилагане на научноизследователска и развойна дейност и иновации;
- Нови конкретни проекти за изграждане на иновативен капацитет на хранително-вкусовия сектор, чрез подкрепа на Малкия и Среден бизнес и възможност на предприятията да участват по-ефективно в програмите на ЕС за НИРД;
- Изграждане на силна диалогична връзка между институциите, научноизследователските органи и агро сектора на местно, регионално и трансгранично ниво;
- Укрепване на съществуващите връзки за транснационално сътрудничество и създаване на нови към други области в ЕС.

IDENTIFICATION
Project title: AgroFood Innovation Clusters
Project acronym: AgroLabs
Subsidy contract: BMP1/1.2/2158/2017
Co-financed by: “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”
Lead Beneficiary: Special Account for Research Grants (ELKE) of the Technological Educational Institute of Athens, Greece
Project Beneficiary: Region of Central Macedonia; Cyprus University of Technology; Development Agency of Lemesos, Cyprus; Agricultural University of Tirana, Albania; Municipality of Fier, Albania; Municipality of Razlog, Bulgaria; Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Start date: 01.08.2017
End date: 01.08.2019
Project budget: 956 303,00 euros
OBJECTIVES
The overall aim of AgroLABS through the establishment of the innovation centers is to stimulate innovation and to develop the capacity for sustainable growth and employment across the CB area through the transnational collaboration. The project created opportunities to stimulate SMEs, research institutions and public administrations to work together transnational. Finally the particular priority is to strengthen the links between research bodies and the industry in order to commercialese existing knowledge, inspire innovation, and develop new ideas that can be exploited through national and European research programmes.
AgroLabs project aims to foster the production and distribution of innovative agro-food products of Greece, Cyprus, Bulgaria and Albania by organising local value chains, supporting SMEs and producers in their development projects, creating new markets for their products. This will be achieved through an open selection procedure and development of Agro-Food Innovation Clusters (AgroLabs), a place where research, industry and authorities (triple-helix) can meet to co-create the Balkan-Med area’s competences in innovation of agro-food sector.
The main outputs of AgroLabs project include:
1) Diagnosis of the agro-food chain of Imathia, Lemesos, Blagoevgrad and Fier regions. The knowledge gained from the diagnosis will be compiled in a transnational synthesis report
2) AgroLabs Workshops so as to enable multi-stakeholders’ joint conceptualisation and development of pilot agro-food innovation clusters
3) AgroLabs Innovation Summit. Transnational conference that involves key stakeholders from each region, to promote the transnational exchange and networking, discuss challenges and develop common solutions and strategies concerning the growth of agro-food sector in Balkan-Med region. A policy paper will be produced
4) Four Local Action Plans that is the result of stakeholders’ consultation activities and aim at building joint strategy at regional level. They will serve as the operational plan to establish the AgroLabs cluster
5) Four AgroFood Innovation clusters. AgroLabs serves as physical place where industry (agro-food enterprises, producers, actors in the value chain etc), research institutions and public authorities meet. AgroLabs’ operation involves the development of new agro-food products with the help of research partners, monitoring, mentoring sessions and training activities so as to ensure the sustainability of the cluster developed, incorporate innovative products in the SMEs production and enhance typical products’ commercialization etc. The 4 AgroLabs will not only operate as units but as a transnational network as well. The aforementioned outputs will contribute towards the agro-food value chain organization and the development of local capacities. Moreover,it will foster entrepreneurship and innovation in the sector, will increase the visibility and reputation of typical and new agro-food products and will develop their commercialization. The outputs will benefit agro-food SMEs and actors in the agro-food value chain local/regional authorities and the participating regions.

DESCRIPTION
For Balkan Med region the agro food sector has an important social and economic role–especially in rural communities-and is emerging as a central element for the region’s development. Despite the diversity of production systems and the different degrees of obstacles, Balkan Med territories are facing common challenges that limit the development of the agro food sector and weaken especially the small producers. Most constraints are common in rural Balkan Med areas, such as lack of innovation and productivity, quality and food safety, difficulties in promoting typical products, access to funding and the structure of the value chain at a regional level. On top, agricultural policies implemented by Balkan Med countries in recent decades have led to their increasing dependence on imports and to their total exposure to volatile international markets. AgroLabs project aims to foster the production and distribution of innovative agro food products of the Balkan Med area by organizing local value chains, supporting producers in their development projects and creating new markets for their products. To achieve these aims towards the sustainable growth of the Agro Food sector, all relevant actors should be engaged. This will be achieved through the development of Agro Food innovation clusters, a place where research, industry and authorities can meet to co-create the Balkan Med area’s competences in innovation of agrofood sector. This will contribute to the organization of agrofood value chains, support SMEs and producers and promote their products in local and international markets.
The main output of AgroLabs project include the diagnosis of the agrofood chain in Greece, Cyprus, Albania and Bulgaria, 4 agrofood innovation clusters (AgroLabs).
In addition AgroLabs partners acting as facilitators will provide stakeholder support throughout the project lifetime.
RESULTS
AgroLabs project will contribute to make the Balkan-Med agro-food sector more attractive, productive and international. Moreover, it will support cross-border cooperation by promoting innovative technologies, strategies and products, as well as it will support and increase the know-how of agrofood SMEs and actors in the entire value chain through an open access procedure. This will lead to a more competitive Balkan-Med region. Further expected results of AgroLabs are:
- Improvement of innovation performances of food enterprises, institutions and research bodies, through the definition and application of analytical and intervention tools, oriented to manage know-how for achieving an effective and more intensive application of R&D and innovation.
- New concrete projects for building innovation capacity, as well as improved products and processes in agro-food sector, by converging SMEs needs, skills of research bodies and institutional support, obtaining the critical mass able to participate more effectively in R&D EU Programmes
- Stronger collaboration and relationships among research bodies, institutions and agro-food enterprises at local, regional and cross border level
- Reinforcement of existing transnational cooperation networks and establishment of new ones without distorting the market, through a “transnational horizontal network” among the involved Balkan-Med regions and opening to other EU areas

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.