„Изпълнение на образователни методи – „учене чрез правене” при обучението за оползотворяване на слънчевата енергия в основните училища”.

Наименование на проекта: „Изпълнение на образователни методи – „учене чрез правене” при обучението за оползотворяване на слънчевата енергия в основните училища”.
Акроним на проекта: DO&LEARN
Договор за финансиране: 2016-1-MK01-KA201-021676
Източник на финансиране: програма Еразъм + на Европейския съюз
Водещ партньор: Община Гьорче Петров (Македония);
Проектни партньори: Община Разлог (България); ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Баня, община Разлог (България) и ОУ „Мирче Ацев” (Македония); НПО „Солар – Македония” и СНЦ „Еко Разлог” (България)
Дата на стартиране: 01.10.2016
Дата на приключване: 30.11.2018
Общ бюджет на проекта: 93,700 евро
Интернет сайт на проекта: http://www.doandlearn.eu
ЦЕЛИ
Основната цел на проекта е да се разработи подходяща рамка за обучение на деца от основните училища за използване на възобновяемата енергия чрез практическо приложение. Това ще бъде направено чрез повишаване на капацитета на учителите в основните училища за по-добър достъп до методите на преподаване с акцент върху важността на използването на възобновяемите енергийни източници, използване и популяризиране на слънчевата енергия и производство на енергия.
Очаква се повече от 300 ученици да повишат знанията си за възобновяемите енергийни източници и да бъдат включени в дейностите по проекта.
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Проектът „Изпълнение на образователни методи – „учене чрез правене” при обучението за оползотворяване на слънчевата енергия в основните училища”, с акроним „Направи и научи”, е международен проект финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, като главни партньори са България и Македония, и свързаните към тях институции.
Този проект предвижда популяризиране на всички видове образователни процеси с иновативен теоретичен (чрез използване на Open Educational Resources (OER) и практически подход чрез използване на соларни модули за производство на ток, затопляне на вода и затопляне на оранжерия.
Проектът е едно чудесно начало за децата и младежите, които могат да научат повече за слънчевата енергия и да растат по-информирани за жизненоважната роля на слънчевата енергия в променящия и зависим от електрическата енергия свят. С изпълнението на дейностите по проекта и придобитите нови знания и умения ученици ще бъде готова да работят и използват соларните технологии в реалния живот и ще подпомогнат световните усилия за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, направена от използването на традиционните източници на енергия.
Проектът се фокусира и към създаване на стратегическо партньорство за иновации и обмен на добри практики в сферата на образованието между общините Разлог и Гьорче Петров. Стратегическото партньорство ще даде голям принос за повишаване на качеството на основното образование, както и за повишаване на капацитета на учителите. Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до създаването на мрежа от преподаватели за бъдещо сътрудничество и ще успее да свърже учители от различни държави.
Основното въздействие, което се очаква проектът да има е да насърчава използването на нови подходи за обучение и работа като една чудесна възможност за по-ефективно образование.
РЕЗУЛТАТИ
- Изготвяне на стратегически документ за партньорство между общините;
- Изготвяне на наръчник за практическо използване на „Отворени образователни ресурси” за внедряване на възобновяемите енергийни източници в училищните предмети и практическо използване на фотоволтаични и термични соларни модули;
- Създаване на мрежа от учители чрез използване на модул eTwinning за бъдещо сътрудничество (5 учители от всяко училище ще бъдат обучени за използване на модула eTwinning и ще правят вътрешно разпространение сред другите учители в техните училища);
- 60 ученика (30 от училище) ще вземат участие в тестовия период и 240 ученици (120 на училище) в обучението, ще получат допълнителни теоретични и практически знания за възобновяемите енергийни източници - подход "учене чрез правене";
- ще бъде направен уеб сайт на проекта

2016-1-MK01-KA201-021676 – Implementation of “Learning by Doing” education methods for teaching about utilization of solar energy in primary schools under the acronym DO&LEARN, Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union

IDENTIFICATION
Project title: “Implementation of “Learning by Doing” education methods for teaching about utilization of solar energy in primary schools”
Project acronym: DO&LEARN
Subsidy contract: 2016-1-MK01-KA201-021676
Co-financed by: Erasmus + Programme of the European Union
Lead Beneficiary: Municipality of Gorce Petrov, Republic of Macedonia
Project Beneficiary: Municipality of Gorce Petrov, Republic of Macedonia; Municipality of Razlog, Republic of Bulgaria; Primary School “Paisii Hilendarski” – Banya, Bulgaria; Primary School “Mirce Acev”, Macedonia; NGO “Solar Macedonia” and NGO “Eco Razlog”, Bulgaria.
Project start date: 01.10.2016
Project end date: 30.11.2018
Project budget: 93, 700 euro
Project web-site: http://www.doandlearn.eu
OBJECTIVES
The main objective of this project is to develop an appropriate framework of teaching primary school children about renewable energy through practical application. This will be done through capacity building for teachers in primary school for better access to teaching methods with an emphasis on the importance of using renewable energy, use and promotion of solar energy and energy production.
It is expected that more than 300 students will improve their knowledge in the field of renewable energy and to be included in the activities of the project.
DESCRIPTION
The project Implementation of “Learning by Doing” education methods for teaching about utilization of solar energy in primary schools under the acronym DO&LEARN, Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union is an international project between Republic of Macedonia and Republic of Bulgaria, and the related institutions.
This project foreseen promoting on all kinds of solar utilization equipment in the educational process, with theoretical approach (by using of Open Educational Resources (OER)) and practical approach with providing of solar equipment (with possibility for assembling and disassembling).
Solar energy is a variable and intermittent energy source but the amount of this renewable energy, that the Earth receives each day, is many times greater than the total amount of energy consumed around the world. Unfortunately our society is far away from utilization even of some amount of solar energy potential that will be significant comparing with utilization of conventional energy resources in total energy balance of the states. In the last several years solar utilization technology made great improvements. Target groups on this project are teachers and students in primary schools and it is vital that they will develop a solid understanding of the power of the sun and the many applications of solar energy. This project is a great start for youngsters to learn more about solar power, and grow up more informed about the vital role of solar panels in the changing world of energy.
The project is also focuses on creating a strategic partnership for innovation and exchange of good practices in the field of education between the municipalities Razlog and Gyorche Petrov. The Strategic Partnership will make a lead contribution to improving the quality of education and enhancing the capacity of teachers. The implementation of the project activities will lead to the creation of a network of teachers for future cooperation and will be able to connect teachers from different countries.
Transnational character of the project with involvement of local authorities, schools and civil sector, from different countries brings more alternative education approaches to this topic.

RESULTS
- Prepared strategic document for partnership between municipalities;
- Prepared manual for practical using of OER for implementation of RES in school subjects and practical using of PV and thermal solar modules;
- Established teachers network by using of eTwinning module for future cooperation (5 teachers from each schools will be first that will be trained for using of eTwinning module and they will made internal dissemination among other teachers in their schools);
- 60 students (30 per school) in test period and 240 students (120 per school) in the main learning event will got additional theoretical and practical knowledge about RES - “learning by doing” approach;
- Web site with best practices from project activities will be made;

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.