„Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация”

Наименование на проекта: „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация”
Акроним на проекта: PROMO- YMC(H)A
Договор за финансиране: B2.6c.03
Източник на финансиране: Interreg V – A „Гърция – България” 2014-2020.
Приоритетна ос: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство.
Водещ партньор: „Младежка Християнска Асоциация”, Солун.
Проектни партньори: Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България; Община Разлог, България; Община Корделио – Евозмос, Гърция.
Дата на стартиране: 22.09.2017.
Дата на приключване: 22.09.2019.
Общ бюджет на проекта: 1 400 816. 41 евро

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Проектът подкрепя сътрудничеството между партньорите от Гърция и България, с убеждението, че това ще доведе до повишаване на туристическия поток в трансграничните райони. Това може да бъде постигнато чрез опазване и популяризиране на културното наследство, и пряка взаимовръзка с гражданите на двете страни. Спортните дейности и спортната история са част от нематериалното наследство и символ на културното разнообразие на двете общества.
Спортният туризъм е специален вид туризъм, които дава възможност да се инвестира в огромния потенциал на пазара и да се постигне добавена стойност чрез диверсификация и растеж. Тъй като в трансграничния регион спортният туризъм е свързан предимно с културни, образователни и екологични дейности, този проект представлява важно усилие за опазване и подобряване на културното наследство в региона.
Проектната идея е изградена на основата на утвърждаването на трансграничното сътрудничество чрез активно привличане на младежта в дейностите, свързани със запазването и съхраняването на културното и спортното наследство.
Проектът ще допринесе за подобряване на подхода за повишаване капацитета на съществуващи и нови спортни съоръжения, обмяна на добри практики и по-силен политически ангажимент на участващите общности и активното им включване в света на спорта, като един от основните приоритети на местните, регионалните и националните власти от трансграничното сътрудничество на Гърция и България. Ще бъдат приложени още инструменти за иновативно спортно обучение чрез създаване на съвременни съоръжения, които показват миналото, настоящето и бъдещето на спорта, използващи сравнителните предимства на съседните страни.
ЦЕЛИ
Проектът има за цел да промотира и валоризира спортния туризъм в трансграничната зона като част от нематериалното културно наследство.
Проектът PROMO – YMC (H)A ще доведе до:
1. Създаване на общи насоки за насърчаване на спорта и културно наследство за туристически цели (добри практики) и споделяне на съществуващия опит между партньорите.
2. Отворен диалог между изследователски центрове, спортни центрове, спортни асоциации, младежки центрове, политици, местни организации, НПО и обществеността.
3. Ангажиране на широка мрежа от заинтересовани страни, включително спортни асоциации, чрез дейности за разпространение, включително обмен на младежи, обучение, регионални и международни събития.
4. Организиране на образователни обиколки (училища, асоциации, спортни клубове), спортни фестивали.
5. Проектиране на платформа, която да обобщи спортната история, информация за предстоящите фестивали и регионални и международни събития и информация за атлетичните асоциации, разположени в трансграничния регион.
6. Модернизиране на спортните музеи.
7. Дигитализация на документацията и други интересни материали, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на спорта.
8. Разработване на съвместни трудове (обновяване и меко строителство), допринасящи за популяризирането на спорта.
9. Разработване на стратегически план чрез насочена обща кампания за популяризиране и развитие на туристически места.

РЕЗУЛТАТИ
Този проект е насочен към опазването и подобряването на културното наследство в района на трансграничното сътрудничество, с цел удължаване на туристическия сезон през цялата година и повишаване на културното съзнание и насърчаване на сътрудничеството между участниците в проекта на Гърция - България.
Резултатите, които се очакват да бъдат постигнати с реализацията на проекта са:
1. Съхраняване, популяризиране и развитие на спортни образователни програми, с цел да привлекат младите хора, да осигурят ценна информация за училищата и международните посетители.
2. Създаване на културни ценности като образователна институция, базирана на международните стандарти.
3. Увеличаване броя на посетителите (студенти, спортисти, туристически потоци).
4. Предаване на ценности: солидарност, разнообразие, интелектуалност и културно съзнание.
5. Увеличаване броя на младите хора и учители, използващи нововъзникващите услуги, които са напълно достъпни в интернет.
6. Разработване на образователни приложения, които ще повишат културната осведоменост, особено тази свързана с традиционните игри.
7. Достъпност до културното наследство за хората със специални нужди.
8. Подкрепа и създаване на нови работни места в културния сектор и в областта на новите технологии (като археолог, специалист по разработване на учебни планове), д-р на спортната психология (с опит в разработването на учебни програми).
Project title: Promotion and Development of YMC (H) A-Youth Mobilization-Cultural Heritage and Athletic Valorization.
Project acronym: PROMO – YMC (H) A
Subsidy contract: B2.6c.03
Co-financed by: Interreg V-A “Greece – Bulgaria” 2014-2020
Lead Beneficiary: Young Men's Christian Association (YMCA) – Thessaloniki.
Project Beneficiaries: Faculty of Public Health, Health Care and Sports, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria; Municipality Of Kordelio-Evosmos, Greece; Municipality of Razlog, Bulgaria;
Start date: 22.09.2017
End date: 22.09.2017
Project budget: 1 400 816. 41 euro
DESCRIPTION
The Project supports the cooperation between partners from Greece and Bulgaria with the strong belief that the increase of tourist flows between the CB areas can be achieved by the protection and promotion of cultural heritage and engaging directly with citizens of both countries. Sports activities and sports history are part of intangible heritage and a symbol of the cultural diversity of both societies and this element, can give a different dynamic in both countries, as well as an added value in the field of tourism.
The sport tourism is a special form of quality tourism which gives the opportunity to invest in a huge potential market and simultaneously to achieve added value to tourist product through growth, diversification and upgrade. As in cross border area the sport tourism is associated largely with cultural, educational and environmental activities this project constitutes an important effort for the conservation and enhancement of cultural heritage in the CB area.
The project will contribute to an improved approach to maximize the capacity of existing and new facilities and experience and good practice and stronger political commitment within participating communities to be actively involved in the world of sports, as one of the main priorities for the local, regional and national authorities from the cross border cooperation area of Greece and Bulgaria is the promotion and preservation of sports heritage. More tools for innovative sports education will be established with the creation of modern facilities, which exhibit the past, present and future of sports exploiting the comparative advantages of the neighboring countries.

OBJECTIVES
The objective of the PROMO YMC (H)A is to highlight the advantages and opportunities of the promotion and development of sports as part of the cultural heritage.
Related sub-objectives:
1. Common guidance on sustainably promotion of sports and cultural heritage for tourist purposes (good practice) and sharing existing experience among partners.
2. Open dialogue between research centers, sports centers, sports associations, youth centers, policymakers, local organizations, NGO’s and the public.
3. To engage with a wider stakeholder network, including sports associations, as the Greek Basket Association, through dissemination activities including youth exchanges, training, and regional and international events.
4. Organization of educational tours (schools, associations, athletic clubs), sports festivals.
5. Design of a platform which will integrate a summary of the sports history, information about the upcoming festivals and regional and international events and information about the athletic associations located in the cross border region.
6. Museum modernization, including multimedia and ICT applications.
7. Digitalization of documentation and other interesting material, related to the past, present and future of sports.
8. To develop cooperatively works (renovation and soft construction) contributing to the promotion of sports.
9. Development of a strategic plan via a well-targeted, common promotion campaign and development of tourist spots.
RESULTS
This project constitutes an important effort for the conservation and enhancement of cultural heritage in the CB area, in order to extend the tourist season throughout the year and to raise cultural awareness and promote cooperation between the actors in the cross border area of Greece – Bulgaria. More specific its results are:
1. Preserve, promote and develop sports and sports educational programmes, in order to strength their attractiveness to young people, provide valuable tools for schools, and international visitors.
2. The establishment of the cultural assets as educational institution and lifelong operation based on international standards.
3. The increase of the number of the visitors (students, athletes, tourist flows).
4. Convey values of solidarity, diversity, inclusiveness and cultural awareness.
5. Ιncrease the quantity of young people and teachers to use the emerging services that are fully available on the Internet, increase international visibility.
6. Developing educational applications that will enhance cultural awareness, particularly related to traditional games.
7. Making the cultural heritage accessible to the people with special needs.
8. Support and create new jobs in the cultural sector and the field of new technologies (such as Archaeologist - Museologist, Scholar-educator (specialized in designing curricula), Dr of Sport Psychology (with experience in designing curricula).

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.