Осигуряване на топъл обяд в община Разлог

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Наименование на проекта: „Осигуряване на топъл обяд в община Разлог”
Номер от ИСУН: BG05FМOP001-3.002-0089-C03
Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГ
Източник на финансиране: Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
Дата на стартиране: 15.08.2016
Дата на приключване: 31.12.2019
Статус на изпълнение на договора за БФП: В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог
ОПИСАНИЕ
Община Разлог предоставя на потребителите социална услуга в общността - „Обществена трапезария”.

Всеки ден в кухнята на Общинско предприятие „Домашен социален патронаж” гр. Разлог се приготвя топъл обяд / супа, основно и ½ хляб / за 150 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разлог.
Потребителите получават ежедневно: от понеделник до петък включително храната си на място или от сградата, в която се помещава „Обществена трапезария” – гр. Разлог, във времето от 10.00 ч. до 14.00 ч.

Потребителите не заплащат месечна такса. Услугата се финансира от Фонда за европейско подпомагане.

Освен предоставянето на топъл обяд, по проекта е предвидено и предоставянето на съпътстващи мерки. Те са предвидени в допълнение към разпределянето на храна и целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:
o възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
o ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен подслон на бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и
o други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
От 15 август 2016 г., Община Разлог предоставя топъл обяд на лица от две целеви групи, а именно:
1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП – 20 души;
1.2. Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност - 130 души.
ИНДИКАТОРИ
• Индикатор 1: Брой лица, получили топъл обяд
Целева стойност: 150 лица/месечно

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Обща стойност на проекта: 314 815,67 BGN


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016 - 2019“
BG05FMOP001-3.002-0089-C03

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.