„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница”

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони".

Наименование на проекта: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница”

Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Обща стойност на проекта: 3 277 772 лева

Източник на финансиране: Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Договор № 01/07/2/0/00488
Дата на сключване на договора: 07.03.2018г.

ЦЕЛИ:
Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

ОПИСАНИЕ:

Във връзка със спешната необходимост от рехабилитация на пътища в община Разлог е изготвени проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница”, които ще обхване:
- път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.0+000 до км. 1+188.20, L=1188,20 м
- път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.1+188.20 до км. 2+460, L =1271.80м.
- път BLG2191/III-1903/-Елешница-граница общ. (Белица-Разлог) – Палатик -Черешово/BLG2022/ от км.0+000 до км.2+000 L=2000м, общ. Разлог
Пътят Разлог-Бачево минава в непосредствена близост до р. Язо, което налага укрепване на речното корито с цел устойчивост на инвестицията (пътя).

Реконструкция и рехабилитация на път „Разлог – Бачево” ще се извърши в участъците на ул. „Изворите”, ул. „Тодор Александров”, ул. „Рила”, на пътя „Елешница – граница общ. (Белица-Разлог)- Палатик– Черешово” - в участъка на бул. „9 май”. На ул. „Изворите” ще се ремонтира уличното платно, ще се поставят бетонови тротоарни плочи, ще се монтира улично осветление, ще се изгради велоалея от лявата страна на река Язо, ще се извърши и озеленяване. Речното корито на реката ще бъде укрепено и обезопасено също по проекта. На ул. „Тодор Александров” ще се ремонтира уличното платно, ще се ремонтира тротоара от мраморни плочи, ще се извърши озеленяване и ще се ремонтира уличното осветление. На ул. „Рила” ще се ремонтират уличното платно, ще се поставят тротоари от бетонови плочи до отклонението на пътя за м. „Ръждавец”. На булевард „9 май” в с. Елешница ще се ремонтират уличното и локално платна, ще се ремонтират тротоарите, ще се извърши озеленяване.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.