Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

Номер от ИСУН: BG16RFOP001-8.003-0004-C01
Наименование на проекта: „Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.”
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиранеЕФРР, Оперативна програма „Региони в растеж”
Дата на сключване на договора: 26.09.2016
Дата на стартиране: 26.09.2016
Дата на приключване: 26.03.2018

Местонахождение: България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Разлог, гр.Разлог

ОПИСАНИЕ
Кратко описание на проекта
Проектът включва дейности за повишаване на капацитета на екипа на Община Разлог за разработване и изпълнение на проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. чрез участие в програми за обмен на опит и добри практики - специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на РБългария

Дейности
• Участие в програми за обмен на опит и добри практики - специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на РБългария
• Разходи за публичност и визуализация
• Разходи за организация и управление

ИНДИКАТОРИ
Индикатор 1: Обучени служители на бенефициентите, Целева стойност: 17.00

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Обща стойност на проекта: 39 239.67 лева, от който
Европейско съфинансиране: 33 353.72 лева
Национално съфинансиране: 5 885.95 лева

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.