ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

 

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществона Община Разлог за 2017 г.
Трите имена и длъжност на лицето, подало декларацията Вх.№/дата и вид на декларацията Декларация за несъвместимост и декларацията за промяна на декларарини обстоятелства в декларацията за несъвместимост Декларацията за имущество и нитереси или за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта й по чл.37,ал.1,т.12-14 от ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали декларации в срок.
Тодор Симеонов Дамянов-Директор на дирекция"АОФ" 1/22.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Елица Иванова Цирова-Началник-отдел "Канцелария" 2/22.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
11/18.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нитереси
изтегли
няма
Ружена Борисова Рабаджиева-Технически сътрудник, отдел"Канцелария" 3/22.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Георги Красимиров Радев-Началник отдел"Обществени поръчки" 5/22.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
49/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Славчо Димитров Захов-Главен специалист IT,отдел"АИО" 6/22.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
1/10.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Илиана Славчова Аврамова-Главен архитект 7/22.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Димитър Спасов Крънчев-Секретар на Община Разлог 8/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
15/21.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Ирина Стефанова Рачева-Главен специалист, дирекция"Приходи" 9/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
42/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Венцислав Костадинов Гърменов-Заместник-кмет по Социални дейности 10/23.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Георги Петров Крачанов-Главен вътрешен одитор 11/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
65/05.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Николай славчов Влайн-Главен инспектор, отдел"ТСУ" 12/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
16/14.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Милица Славчова Пенева-Старши специалист,отдел"Евроинтеграция" 13/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
25/25.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Славка Първанова Шаркова-Секретар на МКБППМН 14/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
44/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Асен Иванов Крайнов-Главен специалист, отдел"ЕЧЗ" 15/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
34/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Спаска Колева Кьосева-Директор на дирекция"Хуманитарлни дейности" 17/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
7/14.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Цветанка Спасова Пандохова-Главен специалист, отдел"ТСУ" 18/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
53/31.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Диана Петрова Тренчева-Главен специалист, отдел"ТСУ" 19/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
56/31.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Магдалена Иванова Парапунова-Специалист, отдел"Евроинтеграция" 20/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
52/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Анелия Радкова Дункина-Дебелушина-Специалист"Връзки с обществеността" 21/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
62/04.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Ваня Костадинова Илиева-Директор на дирекция"ИДБЕ" 22/23.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Иван Асенов Шарков-Специалист "УК и ОМБП" 23/23.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
9/16.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нтереси
изтегли
няма
Елена Иванова Божанова-Рачева-Старши счетоводител ,отдел"ФСД" 24/26.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
39/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нтереси
изтегли
няма
Васил Георгиев Саев-Старши счетоводител,отдел"ФСД" 25/26.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
64/04.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нтереси
изтегли
няма
Костадин Борисов Пандев-Началник-отдел"Общинска собственост итранспорт" 26/26.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
20/23.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Иван Костадинов Гюров-Заместник кмет по ИПВ 27/26.03.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
  няма
Мариана Йорданова Тренчева-Счетоводител,отдел"ФСД" 28/26.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
38/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елена Любомирова Тумбева-Главен юрисконсулт,отдел"Канцелария" 29/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
12/18.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Димитър Георгиев Ханджиев-Специалист, отдел"ЕЧЗ" 30/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
19/23.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Георги Петров Бозов-Специалист, отдел"ЕЧЗ" 31/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
63/04.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Янко Тодоров Дамянов-Специалист, отдел"ЕЧЗ" 32/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
70/07.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Надежда Великова Попадийна-Началник-отдел"ЕЧЗ" 33/28.03.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
17/22.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елена Николаевна Попова-Главен експерт, отсел"ОбСТ" 34/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
21/23.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Йорданка Петрова Пандохова-Специалист, отдел"Евроинтеграция" 35/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
51/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Светла Иванова Тахчиева-Старши експерт"ЕЧЗ4, отдел"Канцелария" 36/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
33/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Иван Цветанов Дебелушин-Началник-отдел"АИО" 37/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
10/17.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Незабравка Иванова Икономова-Старши специалист,Дирекция"Приходи" 38/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
54/31.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Георги Иванов Коцаков-Директор на дирекция"Приходи" 39/02.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
3/11.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Ваня Атанасова Таскова-Главен специалист, дирекция"Приходи" 40/03.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
4/11.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Фиданка Стоянова Тумбева-Старши счетоводител,отдел"ФСД" 41/03.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
36/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Румен Николов Джамбазки-Главен експерт, отдел"ТСУ" 42/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
14/21.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Златка Кирилова Стойчева-Началник-отдел"Канцелария" 43/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
71/07.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Спасимир Славчов Звънчаров-Началник-отдел"ТСУ" 44/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
67/06.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Милена Руменова Кондева-Юрисконсулт, отдел"ЕЧЗ" 45/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
18/23.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Мариана Атанасова Сеганова-Главен специалист, отдел"АИО" 46/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
59/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Данка Добрева Тимева-Главен специалист, отдел"АИО" 47/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
60/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Марио Иванов Караджов-Специалист, отдел"ТСУ" 48/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
37/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елена Томова Прешелкова-Специалист, отдел"АИО" 49/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
58/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Мария Иванова Найденова-Спеицалист,отдел"АИО" 50/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
61/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елена Кирилова Пандева-Старши юрисконсулт, дирекция"Приходи" 51/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
8/16.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Боряна Христова Самарджиева-Специалист, отдел"ОбСТ" 52/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
31/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Стефан Петров Лачинов-Директор на АП "Паркинги и гаражи" 53/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
66/06.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Даниела Иванова Джупанова-Технически сътрудник, отдел"Канцелария" 54/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
32/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Катя Иванова Кутларска-Старши специалист, дирекция"Приходи" 55/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
5/11.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Нина Димитрова Кисова-началник-отдел"ОКМДС" 56/04.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
47/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Силвия Петрова Чечева-Специалист, отдел"ТСУ" 57/05.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
49/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Марияна Владимирова Гергова-Главен специалист, отдел"ОбСТ" 58/05.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
50/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Емилия Цветкова Даракчиева-Главен специалист, отдел"ТСУ" 59/05.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
74/06.07.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
 Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Райна Лазарова Рачева-Директор на ОП"Обреден дом" 60/05.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
41/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Петя Тодорова Дебелушина-Технически сътрудинк, отдел"Канцелария" 6/10.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
13/18.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Катя Петрова Татарска-Управител на ЦНСТДМБУ 62/16.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
57/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Георги Атанасов Тумбев-Специалист, отдел"ЕЧЗ" 63/18.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
26/25.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Лилия Николова Алтънина-Управител на Защитено жилище-с.Д.Драглище 64/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
23/25.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Лилия Николова Алтънина-Директор на ДВФУ-с.Д.ДРАГЛИЩЕ 65/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
22/25.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Здравка Крумова Кадурина-Директор на ДСХ-гр.Разлог 66/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
29/28.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Здравка Крумова Кадурина-Управител на ЦНСТНЛД-жр.Разлог 67/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
30/28.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елиза Николова Костадинова-Директор на ОП"ДСП"-гр.Разлог 68/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
27/28.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Елиза Николова Костадинова-Управител на ДЦСХ-гр.Разлог 69/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
28/28.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Христина Николова Манова-Директор на Исторически музей-гр.Разлог 70/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
40/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Петър Иванов Белчев-Директор на ОП"Регионално депо-Разлог" 71/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
35/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Светла Захариева Копанарова-Директор на ДГ"Радост"-гр.Разлог 72/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
69/06.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Мария Костадинова Попова-Специалист, отдел"ОКМДС" 73/20.04.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
55/31.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
София Теодорова Гальова-Специалист"Връзки с обществеността" 74/08.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
2/11.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Евелина Георгиева Пахова-Специалист,отдел"ЕЧЗ" 75/14.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
16/22.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Петранка Атанасова Ушева-Главен експерт,отдел"ОП" 76/16.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
43/30.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Катерина Христова Проева-Намчалник-отдел"ФСД"и Главен счетоводител 77/02.07.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
73/06.07.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Еминe Ахмедова Джолева-Специалист, отдел"Общинска собственост и транспорт" 78/29.10.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
75/05.11.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Гергана Николаева Колчева-Фарфарова-Юрисконсулт, отдел"Обществени поръчки" 79/05.112018 г., чл.35, ал.1, т.1
76/06.11.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Анета Павлинова Данчовска-Специалист"Връзки с общестеността" 1/01.02.2019 г., чл.35, ал.1, т.1
3/06.02.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Катя Димитирова Гарабийска-Младши експерт,програма"Старт на карлиерата" 2/05.02.2019 г., чл.35, ал.1, т.1
1/06.02.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Надежда Николева Андреева-Младши експерт,протрама"Старт на кариерата" 3/05.02.2019 г., чл.35, ал.1, т.1
2/06.02.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
         
         
       

 

 

 

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществона Община Разлог за 2018г.
Трите имена и длъжност на лицето, подало декларацията Вх.№/дата и вид на декларацията Декларация за несъвместимост и декларацията за промяна на декларарини обстоятелства в декларацията за несъвместимост Декларацията за имущество и нитереси или за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта й по чл.37,ал.1,т.12-14 от ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали декларации в срок.
Емилия Цветкова Даракчиева-Главен специалист,отдел"ЕЧЗ"   
4/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Милена Руменова Кондева-Юрисконсулт,отдел"ЕЧЗ"
5/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Евелина Георгиева Пахова-Специалист,отдел"ЕЧЗ"
6/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Георги Атанасов Тумбев-Специалист,отдел"ЕЧЗ"
7/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Костадин Борисов Пандев-Началник-отдел"Общинска собственост и транспорт"
8/22.04.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Катя Димитрова Гарабийска-Младши експерт,отдел"ОбСТ"
9/03.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Емине Ахмедова Джолева-Специалист,отдел"ОбСТ"
10/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Георги Красимиров Радев-Началник-отдел"Обществени поръчки"
11/30.04.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
София Теодорова Гальова-Специалист,отдел"Обществени поръчки"
12/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли

 
Гергана Николаева Колчева-Фарфарова-Юрисконсулт,отдел"ОП"
13/30.04.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Спаска Колева Кьосева-Директор на дирекция"Хуманитарни дейности"
14/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и нитереси
изтегли
 
Катерина Христова Проева-Нацчалник-отдел"ФСД"и Главен счетоводител
15/02.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Васил Георгиев Саев-Старши счетоводител,отдел"ФСД"
16/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Мариана Йорданова Тренчева-Счетоводител,ондел"ФСД"
17/30.04.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Фиданка Стоянова Тумбева-Старши счетоводител,отдел"ФСД"
18/30.04.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Елена Иванова Божанова-Рачева-Старши счетоводител,отдел"ФСД"
19/03.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Елица Иванова Цирова-Началник-отдел"Канцелария"
20/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Светла Иванова Тахчиева-Старши експерт"Човешки ресурси",отдел"Канцелария"
21/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Елена Любомирова Тумбева-Главен юрисконсулт,отдел"Катцелария"
22/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Петя Тодорова Дебелушина-Технически сътрудник,отдел"Канцелария"
23/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Анета Павлинова Данчовска-Специалист"Връзки с обществеността"
24/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Петранка Атанасова Ушева-Началник-отдел"Социални дейности"
25/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Иван Цветанов Дебелушин-Началник-отдел"АИО"
26/03.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Силвия Петрова Чечева-Специалист,отдел"ТСУ"
27/30.04.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Нина Димитрова Кисова-Началник-отдел"ОКМДС"
28/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Славчо Димитров Захов-Главен специалист,отдел"АИО"
29/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Елиза Николова Костадинова-Директор на ОП"ДСП"
30/30.04.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Елиза Николова Костадинова-Управител на ДЦСХ-гр.Разлог
31/30.04.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Георги Петров Крачанов-Главен вътрешен одитор
32/30.04.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Катя Петрова Татарска-Управител на ЦНСТДБУ
33/03.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Иван Асенов Шарков-Специалист"УК и ОМБП"
34/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Лилия Николова Алтънина-Директор на ДПЛФУ
35/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Лилия Николова Алтънина-Управител на ЗЖЛФУ
36/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Стефан Петров Лачинов-Директор на ОП"Паркинги и гаражи"
37/07.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Христина Николова Манова-Директор на Исторически музей-гр.Разлог
38/08.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Цветанка Спасова Пандохова-Главен специалист,отдел"ТСУ"
39/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Янко Тодоров Дамянов-Специалист,отдел"ЕЧЗ"
40/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Румен Николов Джамбазки-Главен експерт,отдел"ТСУ"
41/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Даниела Иванова Джупанова-Технически сътрудник,отдел"Канцелария"
42/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Марияна Владимирова Гергова-Главен специалист,отдел"ОбСТ"
43/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Марио Иванов Караджов-Специалист,отдел"ТСУ"
44/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Диана Петрова Тренчева-Главен специалист,отдел"ТСУ"
45/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Георги Петров Бозов-Специалист,отдел"ЕЧЗ"
46/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Надежда Великова Попадийна-Началник-отдел"ЕЧЗ"
47/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Славка Първанова Шаркова-Секретар на МКБППМН,отдел"ОКМДС"
48/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Здравка Крумова Кадурина-Управител на ЦНСТПЛ
49/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Здравка крумова Кадерина-Директор на ДСХ-Разлог
50/08.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Димитър Спасов Крънчев-Секретар на Община Разлог
51/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Анелия Радкова Дункина-Дебелушина-Старши специалист,отдел"ОКМДС"
52/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Николай Славчов Влайн-Главен инспектор,отдел"ТСУ"
53/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Катя Иванова Кутларска-Главен специалист,дирекция"Приходи"
54/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Ваня Атанасова ТасковаГлавен специалист,дирекция"Приходи"
55/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Елена Кирилова Пандева-Старши юрисконсулт,дирекция"Приходи"
56/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Незабравка Иванова Икономова-Старши специалист,дирекция"Приходи"
57/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Георги Иванов Коцаков-Директор на дирекция"Приходи"
58/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Елена Томова Прешелкова-Специалист,отдел"АИО"
59/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Данка Добрева Тимева-Главен специалист,отдел"АИО"
60/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Мария Иванова Найденова-Специалист,отдел"АИО"
61/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Мариана Атанасова Сеганова-Главен специалист,отдел"АИО"
62/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Магдалена Иванова Парапунова-Специалист,отдел"Евроинтеграция"
63/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Асен Иванов Крайнов-Главен специалист,отдел"ЕЧЗ"
64/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Димитър Георгиев Ханджиев-Специалист,отдел"ЕЧЗ"
65/09.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Спасимир Славчов Звънчаров-Началник-отдел"ТСУ"
66/10.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Мария Костадинова Попова-Специалист,отдел"ОКМДС"
67/10.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Ирина Стефанова Рачева-Главен специалист,дирекция"Приходи"
68/10.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Светла Захариева Копанарова-Директор на ДГ"Радост"-гр.Разлог
69/10.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Йорданка Петрова Пандохова-Специалист,отдел"Евроинетгарция"
70/10.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Райна Лазарова Рачева-Директор на ОП"Обреден дом"
71/10.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Милица Славчова Пенева-Старши специалист,отдел"ОКМДС"
72/10.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Златка Кирилова Стойчева-Началник-отдел"Евроинтеграция"
73/10.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Петър Иванов Белчев-Директор на ОП"Регионална депо-Пазлог"
74/20.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и нитереси  
София Теодорова Гальова-Специалист,отдел"ОП"
75/31.05.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
 

Декларацията за имущество и интереси изтегли

 
Димитър Спасов Крънчев-Секретар на Община Разлог
76/07.06.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2
  Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Катя Димитрова Гарабийска 77/08.11.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Милена Георгиева Прешелкова 78/15.11.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Любомира Атанасова Ангелова 79/19.11.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
 Николай Тодоров Ушев 80/18.12.2019 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Гергана Георгиева Попниколова

01/02.01.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2

 

Декларация за несъвместимост
изтегли

Декларацията за имущество и интереси
изтегли

 

 
Даниела Панева 04/09.03.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Васил Калоянов 05/16.03.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Катерина Стойева 06/01.04.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Светла Тахчиева 07/01.06.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Ружена Рабаджиева 08/28.08.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Румен Джамбазки 10/20.10.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Катерина Стойчева 09/20.10.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Катя Татарска 11/29.10.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Катя Татарска 12/29.10.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Анелия Гергинина 13/29.10.2020 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Милена Коцакова 1/18.01.2021 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Красимира Татарска 2/28.01.2021 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
София Радулова-Ушева 3/01.02.2021 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Емине Ахмедова Джолева 4/01.04.2021 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Катерина Славчова Николова 5/08.04.2021 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
 Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Лусиана Иванова Губерова 6/08.04.2021 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Магдалена Иванова Парапунова 7/03.08.2021 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Ганка Панчова Андеева 8/01.10.2021 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
   
Надежда Атанасова Найденова 1/18.01.2022 г.,чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
   
Любомира Атанасова Ангелова 02/01.02.2022г.чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Гергана Николаева Колчева - Форфарова 03/01.02.2022г.чл.35,ал.1,т.2   Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Парашкева Георгиева Богатинова- Бонкова 03/05.05.2022г.чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Радост Василева Василева 04/27.05.2022г.чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
 Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Гергана Василева Калпачка 05/01.06.2022г.чл.35,ал.1,т.2 Декларация за несъвместимост
изтегли
 Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.