Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог

Наименование на проект:
“Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог”
Административен договор за безвъзмезздна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0027 -C01 от 15.03.2019 година

Бюджет: 794 950.19 лева, от който
Европейско съфинансиране в размер на 85%: 675 707.66 лева
Национално съфинансиране в размер на 15 %: 119 242.53 лева

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Приоритетна ос: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони
Наименование на процедура: Енергийна ефективност в периферните райони - 2
Код на процедура: BG16RFOP001-2.002

Кратко описание на проекта:
Проектът "Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ – гр.Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог” предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност ефективност в административни сгради публична държавна собственост, в които се помещават Районно управление "Полиция"– град Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Разлог”. В проекта са включени дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предварително са извършени обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на сградата.
Изпълнението на проекта ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система съгласно НКПР. Преки бенефициенти по проекта са 74 души, които работят там. Енергийните мерки, които ще бъдат приложени ще имат и допълнителен ефект - осигуряване на рентабилна експлоатация на сградите на държавната администрация, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им.
Реализацията на настоящия проект ще подкрепи община Разлог в нейната целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на живот на местното население. Целите на настоящия проект съответстват на целите заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Разлог. Проектното предложение съответства на целите на Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 г. и Тематична цел 4 "Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори" , съгласно Общия Регламент № 1303/2013г.

Цели на проекта:
Проектът цели да се подобри енергийната ефективност на административни сгради публична държавна собственост, в които се помещават Районно управление "Полиция" – град Разлог и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Разлог”. Изпълнението на проекта ще допринесе за достигане на следните очаквани резултати:
1. Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в публичната инфраструктура –сгради на държавната администрация;
2. Намаляване на разходите за енергия на обществените сгради;
3. По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.
4. Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
5. Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
6. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
7. Запазване на традиционните функции на Разлог, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.
8. Повишаване на комфорта на служителите в държавната администрация и хората, обслужвани там.

Допълнителна информация:
РУ–гр.Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог, които са обект на интервенция по настоящия проект са с остарял и амортизиран сграден фонд и ниска степен на енергийна ефективност, което обуславя необходимостта от обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Резултатите от Енергийните обследвания констатират, че при сегашното състояние на сградите и системите за топлоснабдяване не се осигуряват изискванията за санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт. Основен проблем си остават топлинните загуби през ограждащите елементи, морално остаряла отоплителна инсталация, липса на автоматичното регулиране на крайните отоплителни тела. Необходими ЕСМ са: топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, подмяна на старата дограма,топлинно изолиране на пода, мерки по осветителната и отоплителната инсталация, необходимо е да се изпълнят енергоспестващи мерки, предписани в Докладите на енергийно обследване.
Към настоящия момент няма изгрдена достъпна среда за хора в неравностойно положение, включително за хора с увреждания. Проектът ще отговори на нуждите и проблемите на хората в неравностойно положение като осигури достъп до сградите и в двата обекта.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.