Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ І, ПИ 61813.759.174, кв.100 по плана на гр. Разлог, община Разлог

Административен договор: BG06RDNP001-19.268-0002-C01

Бюджет: 48 869.99 лева, от които
Европейско съфинансиране в размер на 90 %: 43 982.99 лева
Национално съфинансиране в размер на 10 %: 4 887.00 лева

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура: BG06RDNP001-19.268, МИГ-Разлог, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.

Начална дата на проекта: 22.07.2020г.
Крайна дата на проекта: 30.06.2023г.

Кратко описание на проекта:
С проекта се предвижда ремонт на съществуваща спортна площадка, доставка и монтаж на ново спортно оборудване. Местоположение на спортното съоръжение: гр. Разлог, ул. "Христо Ботев". Площадката се ползва ежедневно, откакто е въведена в експлоатация, вече над 7 години.

Под въздействието на метеорологичните условия, както и в резултат на дълговременно активно ползване за групови спортни занимания, обектът е амортизиран и се нуждае от възстановяване и обновяване на определени елементи, които са физически негодни и вече опасни.
В изпълнение на проекта се предвижда: демонтаж на съществуващата изкуствена тревна настилка /503,3 кв.м/, респективно доставка и монтаж на нова изкуствена тревна настилка за мултиспорт /503,3 кв.м/; частична подмяна и ремонт на съществуваща ограда; доставка и монтаж на осветление - прожектори LED 8 бр.; доставка и монтаж на футболни врати с размери 3 м х 2 м, както и свързаните с това дейности по цялостно оформление на игрището и обекта като цяло.

Цели на проекта:
1. Конкретните цели на проекта са свързани с подобряване на условията за спортни занимания на открито в оживен жилищен район на град Разлог чрез обновяването на спортно съоръжение за групови спортни занимания, ползвано от деца, младежи и хора в активна трудова възраст, вкл. от представители на уязвими и малцинствени групи.
2. Изпълнението на проекта ще допринесе и за повишаване на привлекателността и качеството на живот в град Разлог. Друг положителен ефект е свързан със създаване на подходящи условия за практикуване на спортовете волейбол и футбол, както за потенциални състезатели, така и за настоящи членове на школите и отборите по футбол и волейбол в различните възрастови групи.
3. В резултат от изпълнението на проекта представители на местната общност ще имат достъп до повече и по-разнообразни варианти за осмислено и активно прекарване на свободното време, което е и елемент от доброто качество на живот.
4. Проектът е от значение и за уязвимите и малцинствени групи, които са заявили потребност от подобряване на средата за живот чрез инвестиции в обществени пространства. Представителите се ползват от цялата инфраструктура на населените места – паркове, градинки, детски и спортни площадки; децата се възпитават и обучават в детска градина или училище на територията по техен или на родителите им избор. Съвместните спортни занимания имат съществен принос за интеграцията на представителите на ромската общност и повишаване на толерантността към тях още от детска и младежка възраст.
5. Непряко проектът има отношение и към активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социална ангажираност към хората в неравностойно положение.

Допълнителна информация:
Проектът е в обхвата на допустима дейност 4. "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" от мярка 7.2. на Стратегията на "МИГ-Разлог".

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.