Изграждане на спортно игрище за минифутбол в УПИ XLIII, ПИ 61813.752.324, кв. 14 по плана на гр. Разлог, община Разлог

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“

Наименование на проект: „Изграждане на спортно игрище за минифутбол в УПИ XLIII, ПИ 61813.752.324, кв. 14 по плана на гр. Разлог, община Разлог“
Административен договор: BG06RDNP001-19.268-0004-C01 от 05.01.2021г.

Бюджет (БФП): 48 798.89 лева без ДДС, от които
Европейско съфинансиране в размер на 90 %: 43 919.00 лева
Национално съфинансиране в размер на 10 %: 4 879.89 лева

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)
Наименование на процедура: BG06RDNP001-19.268, МИГ-Разлог, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.

Начална дата на проекта: 05.01.2021 г.
Крайна дата на проекта: 30.06.2023 г.

Тъй като стойността на проекта е значително по-висока от максималния размер на безвъзмездна финансова помощ, за която Община Разлог може да кандидатства по процедурата на МИГ-Разлог, дейностите са разделени - една, с която се кандидатства за безвъзмездно финансиране по процедурата, и втора - за сметка на бюджета на Община Разлог.

Бюджет, който се осигурява от Община Разлог: 75 446,62 лева без ДДС.

Кратко описание на проекта:
По проекта ще бъде изградено и оборудвано ново спортно игрище за минифутбол на ул. „Черна река“ № 108, квартал „Св. Св. Кирил и Методий” („Вароша“) в град Разлог.
Предвидено е спортното игрище да е с размери 22х42 м и включва едно тренировъчно поле, като габаритите му съответстват на изискванията за провеждане на футболни срещи. Допълнителна площ е предвидена около игралното поле – зона за сигурност и комуникация. Спортната площадка ще бъде обезопасена с 6-метрова ажурна ограда. Входът на игрището ще е с директен достъп до терена без денивелация, с което ще се осигури достъпна среда включително за хора с увреждания.
Настилката на игрището ще е от изкуствена трева с височина 40 мм, която позволява практикуването на футбол. Прилежащата към терена ограда ще се изгради от мека мрежа, фиксирана от метални пилони с височина 6 метра. Осветлението ще се осигурява посредством LED прожектори, разположени по двете дължини на игрището, на височина 8 метра.
С изпълнение на проекта ще се подобрят условията за спортни занимания на открито на децата, младежите и хората в активна трудова възраст, включително и на представителите на уязвими и малцинствени групи.
С проекта ще се повиши привлекателността и качеството на живот в град Разлог.

Цели на проекта:
1. Насърчава социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, чрез мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ-Разлог се подкрепят инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, вкл. и спортна инфраструктура за обществено ползване.
2. В съответствие с мярката, проекта има за цел обновяване на инфраструктурата и обществените пространства, предназначени за активен спорт и отдих.
3. Конкретните цели на проекта са свързани с подобряване на условията за спортни занимания на открито в нов жилищен район на град Разлог /краен квартал/ чрез изграждането на спортно съоръжение за групови спортни занимания, ползвано от деца, младежи и хора в активна трудова възраст, вкл. от представители на уязвими и малцинствени групи.
4. Изпълнението на проекта ще допринесе и за повишаване на привлекателността и качеството на живот в град Разлог. Друг положителен ефект е свързан със създаване на подходящи условия за практикуване на футбол, както за потенциални състезатели, така и за настоящи членове на школите и отборите по футбол в различните възрастови групи.
5. Проектът е в обхвата на приоритет 2 от ВОМР „Развитие на инфраструктурата и разнообразяване на публичните услуги“ и ще има принос за постигането на специфична цел 2: „Създаване и подобряване на малка по мащаб публична инфраструктура“
6. В резултат от изпълнението на проекта представители на местната общност да имат свободен и безплатен достъп до повече и по-разнообразни варианти за осмислено и активно прекарване на свободното време, което е и елемент от доброто качество на живот.

www.eufunds.bg

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.