Понеделник, 22 Август 2022

Допълнителен годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. в общински горски територии в района на действие на ТП“ДГС-Елешница“

В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, обявявам Допълнителен годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. в общински горски територии в района на действие на ТП“ДГС-Елешница“, одобрен с Решение № 153/ 28.07.2022 г. на Общински съвет- Разлог.

Прочетена 63 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.