Понеделник, 22 Август 2022

Съобщение за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабелна линия НН” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на обект «Жилищни сгради», находящи се в поземлен имот № 02693.55.73

Община Разлог на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабелна линия НН” - съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на обект «Жилищни сгради», находящи се в поземлен имот № 02693.55.73, местн. „Русковица”, землище на с.Баня, община Разлог, с възложител „Електроразпределителни мрежи Запад“АД. Трасето минава през имоти общинска публична и частна собственост.
Дължината на проектната кабелна линия е 127,78 м. Обект на Парцеларният план са 40,83 м
Проектът е изложен в стая №306 на община Разлог. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.

Прочетена 70 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.