Понеделник, 22 Август 2022

Съобщение за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП)–парцеларен план за трасе на „Канализационна мрежа на гр.Разлог – ново трасе на част от главни канализационни клонове Гл.пр.I и Гл.пр. II с прилежащите канализационни съоръжения към тях”

Община Разлог на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Канализационна мрежа на гр.Разлог – ново трасе на част от главни канализационни клонове Гл.пр.I и Гл.пр. II с прилежащите канализационни съоръжения към тях” - съоръжение на техническата инфраструктура в землище на гр. Разлог, община Разлог, с възложител Община Разлог. Трасето на проектната канализация започва от главни канализационни клонове Гл.пр.I и Гл.пр. II до нова шахта в ПИ 61813.750.410, землище на гр. Разлог, община Разлог. Трасето минава през имоти с №61813.134.11, №61813.134.12, №61813.134.13, №61813.134.636, №61813.134.883, №61813.134.884, №61813.135.882, №61813.645.26, №61813.655.10, №61813.655.49, №61813.655.50, №61813.655.875, №61813.668.1, №61813.668.866, №61813.668.869, №61813.668.871, №61813.668.873, №61813.668.874, №61813.668.3 и №61813.750.410, земл. на гр.Разлог, общ.Разлог. община Разлог. Дължината на проектната канализация е 994.87м.
Проектът е изложен в стая №306 на община Разлог. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.

Прочетена 69 пъти
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.