Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2019 - 2023 г.

 

1. Мария Димитрова Копанарова - Тасева  - председател на ОбС - гр. Разлог

2. Петър Георгиев Попов – общински съветник
3. Кирил Георгиев Калоянов – общински съветник
4. Фиданка Димитрова Цирова– общински съветник
5. Гергана Владимирова Костова– общински съветник
6. Мария Димитрова Крънчева– общински съветник
7. Атанасия Спасова Спасова– общински съветник
8. Никола Димитров Колчев– общински съветник
9. Георги Петров Крънчев– общински съветник
10. Марио Николов Терзиев– общински съветник
11. Димитър Бориславов Марков– общински съветник
12. Христо Василев Зайков – общински съветник
13. Николай Иванов Дундалов– общински съветник
14. Александър Огнянов Крайнов– общински съветник
15. Пламен Спасов Ботев– общински съветник
16. Александра Маринова Георгиева– общински съветник
17. Иван Йорданов Димитров– общински съветник
18. Пламен Асенов Хаджиев– общински съветник
19. Д-р Радко Петров Тумбев– общински съветник
20. Васка Георгиева Бележкова – Кирева– общински съветник
21. Лилка Георгиева Досевичина– общински съветник

 

Председателски съвет на Общински съвет – гр. Разлог:


Д-р Мария Димитрова Копанарова – Тасева – Председател на Общински съвет – гр. Разлог;
Николай Иванов Дундалов
Д-р Радко Петров Тумбев
Васка Георгиева Бележкова – Кирева
Димитър Бориславов Марков
Петър Георгиев Попов

Постоянна Комисия по “Бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол”:

Петър Георгиев Попов  - председател
Васка Георгиева Бележкова -зам. председател
Кирил Георгиев Калоянов
Гергана Владимирова Костова
Александър Огнянов Крайнов
Пламен Асенов Хаджиев
Христо Василев Зайков

Постоянна Комисия по “Местно самоуправление, законността, обществения ред и контрол по дейността на местната администрация и евроинтеграция”:

Д-р Радко Петров Тумбев - председател
Пламен Спасов Ботев -зам. председател
Петър Георгиев Попов
Мария Димитрова Крънчева
Фиданка Димитрова Цирова
Атанасия Спасова Спасова
Лилка Георгиева Досевичина

Постоянна Комисия по “Устройство на територията, благоустрояването, комуналните дейности, земеделието, горите, водите и екологията”:

Николай Иванов Дундалов - председател
Георги Петров Крънчев -зам. председател
Никола Димитров Колчев
Атанасия Спасова Спасова
Марио Николов Терзиев
Александър Огнянов Крайнов
Иван Йорданов Димитров

Постоянна Комисия по “Социални дейности, здравеопазване, социални грижи, образование, култура, вероизповедания, спорт и работа с младежта”:

Кирил Георгиев Калоянов - председател
Александра Маринова Георгиева -зам. председател
Гергана Владимирова Костова
Фиданка Димитрова Цирова
Д-р Радко Петров Тумбев
Христо Василев Зайков
Лилка Георгиева Досевичина

 Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество:

Иван Йорданов Димитров - председател
Мария Димитрова Крънчева -зам. председател
Никола Димитров Колчев
Георги Петров Крънчев
Николай Иванов Дундалов
Александра Маринова Георгиева
Димитър Бориславов Марков

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.