ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

 

Публичен регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществона Община Разлог
         
         
Трите имена и длъжност на лицето, подало декларацията Вх.№/дата и вид на декларацията Декларация за несъвместимост и декларацията за промяна на декларарини обстоятелства в декларацията за несъвместимост Декларацията за имущество и нитереси или за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта й по чл.37,ал.1,т.12-14 от ЗПКОНПИ Списък на лицата, които не са подали декларации в срок.
Кирил Георгиев Калоянов-Общински съветник 3/27.04.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
   няма
         
Красимир Иванов Герчев-Кмет на Община Разлог 4/14.05.2018г.,чл.35,ал.1,т.1 Декларация за несъвместимост
изтегли
   няма
       
Величка Илиева Алуминова-Кмет на кметство с.Годлево 6/15.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
1/25.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
няма
Лиляна Николова Боянова-Кмет на кметство с.Долно Драглище 7/16.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
3/29.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 няма
     
Иван Данаилов Добрев-Управител на "Баня и перални" ЕООД 9/16.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
2/28.05.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 няма
Росица Костова Чатлабашева-Кмет на кметство с.Бачево 10/16.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
5/01.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и нтереси
изтегли
 няма
Илиан Михаилов Джунев-Кмет на кметство с.Добърско 11/17.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
7/06.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 няма
Сашо Йорданов Мицин-Кмет на кметсво с.Елешница 12/17.05.2018 г., чл.35, ал.1, т.1
8/08.06.2018 г.,чл.35,ал.1,т.2
Декларация за несъвместимост
изтегли
Декларацията за имущество и интереси
изтегли
 няма
     
         
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.