ХАРТА НА КЛИЕНТА

Хартата на клиента на Община Разлог залага съвременни и по-високи стандарти за качествено административно обслужване, което е водещ принцип в нашата дейност.

Мисията на Общинската администрация е да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Наша основна цел е изграждането на модерна администрация, основана на принципите на ефективност, прозрачност и отчетност, в полза на хората, която да улеснява тяхната дейност, да направи комуникацията и отношението между отделния гражданин и общинското управление действително работещи и адекватни на съвременните европейски изисквания и Вашите високи очаквания.

Хартата на клиента определя: 

  • Общите и собствените стандарти за качество на административното обслужване.
  • Начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по прилагането на стандартите.
  • Правата на потребителите и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.
  • Начините, по които Вие, потребителите на административни услуги можете да изразите своята неудовлетвореност от предоставяните Ви административни услуги.
  • Възможностите за Вашето активно участие чрез мнения, препоръки и предложения за усъвършенстване на административното обслужване.

Вашето съдействие, посредством каналите за обратна връзка с потребителите на административни услуги, ще ни помогне заедно да намерим верния път в процеса на усъвършенстване на административното обслужване.

Тази Харта не е нормативен документ, но е документ, с който служителите от Общинска администрация Разлог се задължаваме да изпълним поетите към Вас ангажименти, за да бъде диалогът позитивен, доверието - взаимно и сътрудничеството в съвместната ни работа - ползотворно. Нейното предназначение е да помогнем на Вас - потребителите на услуги, какво можете да очаквате от нашата администрация, как можете да го получите, какви са Вашите права на клиенти и как можете да ги защитите. Проучвайки Вашите мнения и препоръки, да заложим съвременни и по-високи стандарти на административно обслужване, за да отговорим адекватно на потребностите Ви.

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общински съвет Разлог.

Общинска администрация Разлог поема ангажимента Хартата на клиента да бъде реално действащ документ, който периодично ще се преразглежда и актуализира, съобразно настъпилите промени в дейността ни и в отговор на Вашите изисквания.

 

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.