×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 435

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:Европа инвестира в селските райони“ Наименование на проект: „Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ…
Считано от 01.07.2021г., Община Разлог започва изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-6.002-0164 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в община Разлог“Финансираща програма:ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“Процедура за…
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ Наименование на проект: „Изграждане на спортно игрище за минифутбол в УПИ XLIII,…
Наименование на проект: „Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ І, ПИ 61813.759.174, кв.100 по плана на гр. Разлог, община Разлог“ Административен договор: BG06RDNP001-19.268-0002-C01…
Административен договор: BG06RDNP001-19.268-0002-C01 Бюджет: 48 869.99 лева, от коитоЕвропейско съфинансиране в размер на 90 %: 43 982.99 леваНационално съфинансиране в размер на 10 %: 4…
Проект BG05M9OP001-2.101-0123-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Разлог” Обща стойност: 125 895,00 лв., от които107 010,75лв. европейско и18 884,25лв.…
Наименование на проекта: Internet of Things as a policy instrument for the city changeАкроним на проекта: IoTXchange Източник на финансиране: Програма за междурегионално сътрудничество URBACT…
Наименование на проект:“Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог”Административен договор за безвъзмезздна финансова помощ №…
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони". Наименование на проекта: "Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ: Номер от ИСУН: BG16RFOP001-8.003-0004-C01Наименование на проекта: „Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в…
Страница 1 от 5
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.