Проектодокументи

МОТИВИЗа приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог:Съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог. Съгласно чл. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси…
С Решение № 35 по протокол №2 от 23.02.2005г. Общински съвет – гр. Разлог е приел Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Впоследствие Наредбата неколкократно е изменяна и допълвана. • Причините, които налагат приемането на изменението и допълнението:С решение №47 от 26.03.2009г. ОбС- гр. Разлог е изменена и допълнена Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Изменението и…
МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕна Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти - собственост на община Разлог; І.Причини, които налагат приемането на наредбата.Законът за физическото възпитание и спорта, в сила от 18.01.2019 г., определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, предоставяни на концесия и върху тях да се учредяват ограничени вещни права при условия и…
           Община Разлог обявява „Програма за опазване на околната среда на община Разлог за периода 2021-2026 г.“, изготвена на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда. Същата се публикува на интернет страницата на общината за срок от 30 дни, считано от датата на обявлението.            Мнения, предложения и възражения за промени и допълнения към програмата, могат да…
Община Разлог обявява „Програма за опазване на околната среда на община Разлог за периода 2021-2026 г.“, изготвена на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда. Същата се публикува на интернет страницата на общината за срок от 30 дни, считано от датата на обявлението.Мнения, предложения и възражения за промени и допълнения към програмата, могат да бъдат подавани:на адрес:…
Страница 1 от 29
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.