Понеделник, 15 Юни 2020

Открита процедура 00914-2020-0012

Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог“

Понеделник, 15 Юни 2020

Открита процедура 00914-2020-0011

„Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“.

„Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901“

Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от две години.

Във връзка с инвестиционния интерес на община Разлог за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, бюджетна линия BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” с проектни предложения: 1. "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - четвърта група" и 2. "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група", е необходимо общината да определи някои от заявените за финансиране разходи по проекта чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

Понеделник, 27 Април 2020

Открита процедура 00914-2020-0008

Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Разлог

Страница 1 от 17
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.