На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ прие План за развитие на приемната грижа за тази и следващата година, базиран…
От 2012 година Община Разлог е доставчик на социалната услуга "Приемна грижа". През последните години популярността на този вид социална услуга рязко нарасна, което спомогна…
На 17.03.2016г. Община Разлог успешно приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна…
Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1546, от които 1524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния…
Процедура за директно предоставяне набезвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот”Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0227 – C001Наименование на проекта – „Подобряване достъпа доздравни и социални услуги-правото…
Изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа" стартира на датата на сключване на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Процедура за директно предоставяне на…
Община Разлог продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ във връзка с изпълнението на дейностите по Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма…
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския…
Проект: ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА, Източник на финансиране: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, чрез Европейски Социален Фонд г. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04…
Проект: “И аз имам семейство” Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме” Обща стойност на…
Страница 1 от 3
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.