ОБЯВИ

ТП „Държавно горско стопанство Разлог" гр. Разлог Ви уведомява, че считано от 26.08.2022г. закупуването на стояща дървесина на корен от физически лица за лична употреба…
В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска…
В изпълнение на задължения на Община Разлог, регламентирани в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска…
Общинска администрация –гр.Разлог уведомява, че във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Секционни избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители на…
ОБЩИНА Р А З Л О ГНа основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните Финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за…
Страница 1 от 242
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.