От 2003г. насам Община Разлог изцяло промени същността на провежданата социална политика, както в общината, така и в региона, въвеждайки приоритетно деинституционализация на предоставянето на социални услуги - преход от институционални социални грижи към предоставяне на социални услуги в общността и децентрализация на услугите - при определени условия да се даде възможност за възлагане осъществяването на социални услуги на трети лица с необходим опит, както и да се делегират правомощия и предоставят финанси на общините.

Основните приоритети в областта на социалните услуги на територията на общината се насочиха към осигуряване на тяхната достъпност за гражданите, което бе свързано с необходимостта от разширяване на мрежата от доставчици на социални услуги, предполагаща и разширяване на мрежата от места за предоставяне на социални услуги. Необходимо бе по-нататъшно усъвършенстване на предоставянето на социални услуги чрез системни специализирани обучения на социалните работници с цел по-добра адресираност на нуждите на най-уязвимите групи. Насърчи се достъпът до социални услуги в отдалечените непривилегировани селски райони.
Особено внимание се отдели на промяната на модела на грижи за деца с увреждания в посока образование, личностно развитие и социална адаптация в семейна или близка до семейната среда, а не в специализирани институции.
Във връзка с това Община Разлог за сравнително кратък срок постигна забележителен успех в своята социална политика.
От една страна подпомогна развитието на съществуващите вече специализирани институции: „Дом за стари хора с отделение за лежащо болни" - гр. Разлог и „Дом за възрастни с физически увреждания" - с. Долно Драглище като цялостно ремонтира материално-техническата база, подмени водогрейните котли, отоплителните и електрически инсталации, изгради зали за медицинска рехабилитация, физикална терапия и ателиета за трудотерапия, поднови автомобилния парк на Домовете и осигури съфинансиране от местни приходи, когато държавната издръжка не достигаше за покриване на разходите за горива за отопление и храна.
Само за периода от 2003г. до 2007г. общината отпусна средства за капиталови разходи общо за двете специализирани институции в размер на 234 200 лв.
Като цяло общината има дългогодишни традиции в обгрижването на възрастните хора. Уникален е начинът, по който социалните услуги на територията на Община Разлог се развиват, създават и предоставят.
Четири от социалните услуги, предоставяни в общността - Дневен център за деца с интелектуални затруднения "Блян", Дневен център за възрастни с интелектуални затруднения "Блян", Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, както и Център за социална рехабилитация и интеграция са предоставени за управление на Сдружение „Шанс" гр. Разлог, член на БАЛИЗ след проведен конкурс.
През последните години Сдружението съвместно с Общината работи по проекти, чиито дейности предимно са насочени към развитие на потенциалните възможности на ЛИЗ, чрез различни методи на обучение и видове терапия: кинези, трудова, логопедична, психологична, спортна, арт, музикална, сензорна, аромато, цвето, изкуство терапия и др., голяма част от финансирането на оборудването, на които също са чрез проекти с Фондация "Филаделфия".
Децата и младежите се обучават да четат и пишат по специална компютърна програма за лица със специални образователни потребности, одобрена от МОН. За обучението и възпитанието им се грижи екип от висококвалифицирани специалисти - трудов терапевт, кинезитерапевт, психолог, логопед, възпитател, социален работник и музикален ръководител.
Трудовата терапия е основна дейност за лицата с интелектуални затруднения над 18 г. За целта те се обучават в различни видове трудови дейности: плетачество, шивачество, изработка пластмасови пликове, цветни ароматизирани свещи, пана от природни материали, апликиране, моделиране, украса на гипсови фигури, готварство, почистване, поддържане на тревните площи, цветарство, придобиване на дърводелски умения.
Общината е заявила своята подкрепа и за бъдещо партньорство по проект на Български Хелзингски Комитет в рамките на проект на тема: "Интегрирано образование - реална алтернатива за обучението на деца със специални образователни потребности".
Общинско предприятие "Домашен социален патронаж" /ОП "ДСП"/ с филиал в с. Баня е друга форма за управление на социална услуга в общността, която се развива изключително бурно и успешно в Община Разлог.
През последните четири години Общината направи всичко възможно да обнови и преструктурира изцяло автомобилния парк на патронажа, като старите автомобили бяха бракувани и заменени с нови, по-икономични, а от 2003г. до сега с предвидените общо 96 000 лв. за капиталови разходи бяха извършени ремонти на всички помещения, изграждане на баня и стая за персонала, доставка на ново модерно кухненско оборудване и вентилационна система.
ОП "Домашен социален патронаж" Разлог е един от малкото в България, работещ в условията на приети от ОбС стандарти и критерии, които надвишават законовите изисквания. Още през февруари 2005г. по предложение на Кмета на Община Разлог, Общински съвет определи стандарт за численост на персонала; стандарт за веществена издръжка и утвърди списък на минималното количество и качество на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж.
За първи път от много години насам бе назначена медицинска сестра, която ежедневно да следи и наблюдава здравословното състояние на ползващите услугите на социаления патронаж.
"Дневен център за стари хора" Разлог е сравнително нова социална услуга, разкрита в Община Разлог на 24.10.2006г. Капацитета на Дневния център е 25 места, с 3 души персонал.
Само 8 месеца след откриването му, той вече е запълнил напълно капацитета си, което категорично показва колко ясна и далновидна е осъществяваната от общината социална политика на разширяване на предоставяните социални услуги в общността.
От 01.09.2007г. Кмета на Община Разлог разкри най-новата до момента социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с интелектуални затруднения - с капацитет 24 места и численост на персонала 6 души. В същата връзка общината спечели малък гранд по проект „Социално договаряне за лица с интелектуални затруднения" и сключи договор за финансиране между Община Разлог и Български център за нестопанско право - гр. София за сумата от $ 10 000. За реализирането на проекта общината изразходва 20 000 лв. за ремонт и оборудване на помещенията, където вече работи новия Център.
Социалната политика на Община Разлог не се изчерпва само с извършване на социални услуги. На територията на общината вече функционират 8 клуба на пенсионери, за които Община Разлог полага не по-малко грижи.
През 2007г. Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество" - гр. Разлог в партньорство с Община Разлог, кандидатства пред СИФ и спечели проект за изграждане на Защитено жилище за 10 лица с физически увреждания в специализираната институция.
Защитеното жилище е вид социална услуга в общността, където потребителите водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти.
Ръководството на Общината и Общински съвет дадоха своята пълна подкрепа за осъществяване на проекта, като гласуваха средства за съфинансиране в размер на 100 000 лв.
Проекта вече е завършен и предстои официалното му разкриване от 01.06.2009г.

Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.