ИДЕНТИФИКАЦИЯНаименование на проекта: „Осигуряване на топъл обяд в община Разлог”Номер от ИСУН: BG05FМOP001-3.002-0089-C03Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране: Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица…
Наименование на проекта: „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация”Акроним на проекта: PROMO- YMC(H)AДоговор за финансиране: B2.6c.03Източник на финансиране:…
Наименование на проекта: „Изпълнение на образователни методи – „учене чрез правене” при обучението за оползотворяване на слънчевата енергия в основните училища”.Акроним на проекта: DO&LEARNДоговор за…
Наименование на проекта: AgroFood Innovation ClustersАкроним на проекта: AgroLabsДоговор за финансиране: BMP1/1.2/2158/2017Източник на финансиране: Interreg V-B „Балкани – Средиземно море” 2014-2020Приоритетна ос: Предприемачество и иновацииВодещ…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0027-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0024-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на…
ИДЕНТИФИКАЦИЯНаименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0023-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране:…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”Номер от ИСУН:BG16RFOP001-2.001-0022-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране: Европейски фонд…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок…
Страница 2 от 3
Image

ОБЩИНА РАЗЛОГ

Официален уеб сайт
ОБЩИНА РАЗЛОГ © 2020 Всички права запазени.